1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1.1. Sollicitatie
De aanvraag voor lidmaatschap is een bindend aanbod aan DIE FITNESSBOX GmbH om een ​​lidmaatschapscontract af te sluiten. DIE FITNESSBOX GmbH kan dit aanbod binnen 14 dagen na indiening van de aanvraag schriftelijk zonder opgaaf van redenen afwijzen. Als DIE FITNESSBOX GmbH het aanbod niet binnen deze termijn afwijst, wordt het lidmaatschapscontract van kracht op het moment dat de aanvraag wordt ingediend. Indien de aanvraag tot lidmaatschap buiten de studio is afgesloten, kan de aanvraag door het lid binnen 14 dagen na indiening van de aanvraag zonder opgaaf van redenen schriftelijk worden herroepen. Als er binnen de deadline geen opzegging wordt gedaan aan de betreffende studio, wordt het lidmaatschapscontract van kracht op het moment dat de aanvraag wordt ingediend.
1.2. Voorlopige lidmaatschapskaart
Na het indienen van de aanvraag krijgt de aanvrager een digitale voorlopige lidmaatschapskaart in de app "DIE FITNESSBOX", waarmee hij toegang krijgt tot de studio. Als zijn aanvraag wordt afgewezen, rechtvaardigt dit echter geen aanspraak op het sluiten van een contract of het gebruik van de studio.
2. STUDIOGEBRUIK
2.1. "DIE FITNESSBOX" mobiele app
Het gebruik van de app "DIE FITNESSBOX" is verplicht om de studio te gebruiken en te betreden. Deze kan door de gebruiker gratis worden gedownload in de
en in
worden gedownload. Bij het afsluiten van het contract moet de gebruiker zich eenmalig registreren in het systeem "DIE FITNESSBOX" en kan vervolgens inloggen op de app.
Functionele beschrijving van de "DIE FITNESSBOX" app:
De app "DIE FITNESSBOX" voor uw fitnesslevensstijl thuis, onderweg of in uw studio. U registreert zich eenvoudig online met slechts een paar klikken. Geen lange verkoopgesprekken - geen wachttijden. U kunt direct beginnen. Je checkt relaxed in met je smartphone en krijgt toegang tot de sportschool. Trouw aan ons motto "slimmer trainen", kunt u met onze app uw persoonlijke trainingsplan maken, dat zich dynamisch aanpast aan uw vorderingen en wensen. Zo kunt u uw trainingssucces continu volgen
Onze app biedt je nog veel meer mogelijkheden zoals een persoonlijke check-up, online voedingsadvies, klantenservice, live cursussen, contractbeheer en nog veel meer.. Dit is onze levensstijl, die we ook graag de jouwe maken....train slimmer ;).
Overzicht van de kenmerken:
2.2. Toestemming om de studio te betreden
Bij het voltooien van een lidmaatschap ontvangt het lid een digitale lidkaart binnen de "DIE FITNESSBOX" app, die hem toegang geeft tot de studio. Toegang tot de studio en het gebruik van geboekte extra services is niet mogelijk zonder de mobiele app die op de mobiele telefoon is geïnstalleerd.
2.3. Huisregel
Bij gebruik van de studio is het lid onderworpen aan de in de studio geldende huisregels.
2.4. Cashloze betalingen
Alle producten en diensten die de studio (ook aanvullend) aanbiedt zijn door het lid alleen cashless te gebruiken via de "DIE FITNESSBOX" app.
2.5. Gebruik van parkeerplaatsen voor klanten
Door de studio ter beschikking gestelde klantenparkeerplaatsen mogen door het lid alleen worden gebruikt zolang deze zich in de studio bevinden. Als parkeerplaatsen na deze tijd bezet zijn, behoudt de studio zich het recht voor om de auto tegen betaling weg te slepen. Bij volledige bezetting van de parkeerterreinen of andere capaciteitsbeperkingen of het definitief wegvallen van de parkeerplaats bestaat geen recht op een parkeerplaats en geen recht op buitengewone beëindiging van het lidmaatschap.
2.6. Gebruik van de kluisjes
In de studio zijn afsluitbare kluisjes aanwezig. Deze mogen alleen gebruikt worden tijdens openingstijden. Indien de lockers buiten de openingstijden bezet zijn, behoudt de studio zich het recht voor deze te openen en op te ruimen.
2.7. Begeleiders
Het meenemen van begeleiders is alleen toegestaan ​​met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de studio. Het meenemen van dieren is verboden. Om verzekeringsredenen is het meenemen van kinderen ook verboden.
3. VERPLICHTINGEN VAN HET LID
3.1. Applicatie voor de mobiele telefoon
Zonder de "DIE FITNESSBOX" app is toegang tot de studio niet mogelijk .
3.2. Niet-overdraagbaarheid van Lidmaatschapsrechten
Het lidmaatschap van "DIE FITNESSBOX" is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lid is daarom verplicht de toegang alleen persoonlijk te gebruiken en derden niet toe te staan. Om ervoor te zorgen dat de toegang alleen door het lid persoonlijk wordt gebruikt, uploadt het lid een foto van zichzelf naar zijn profiel in de "DIE FITNESSBOX"-app, die wordt opgeslagen door FITNESSBOX GmbH. Als het lid geen foto verstrekt, behoudt DIE FITNESSBOX GmbH zich het recht voor om de toegang van het lid tot de studio te blokkeren.
Als het toegangsmedium met de "DIE FITNESSBOX"-app willens en wetens aan een derde persoon wordt gegeven om toegang te verlenen, behoudt DIE FITNESSBOX GmbH zich het recht voor om de ledenaccount onmiddellijk te blokkeren en schadevergoeding te eisen.
3.3. Wijziging van persoonlijke informatie
Wijzigingen in contractrelevante gegevens zoals naam, adres, bankgegevens enz. moeten door het lid zelfstandig worden aangebracht in het gedeelte "Self Service" van de app "DIE FITNESSBOX". Kosten die de studio maakt doordat het lid verwijtbaar nalaat de gegevens onverwijld te wijzigen of aan te passen, zijn voor rekening van het lid. Het lid is verplicht om de gegevens in het gedeelte "Self Service" van de "DIE FITNESSBOX"-app te controleren en up-to-date te houden.
4. LIDMAATSCHAPSKOSTEN EN STANDAARD
4.1. Vervaldatum van de maandelijkse contributies
De maandelijkse contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd op de eerste van de maand van de betreffende kalendermaand (onderdeel van de prestatieperiode). De kosten voor de initiële afschrijving (onder andere activeringskosten en een eventueel startpakket) zijn verschuldigd bij het afsluiten van het contract. Indien het wettelijke btw-tarief stijgt, heeft DIE FITNESSBOX GmbH het recht om de contributie te verhogen, waarbij de verhoging beperkt blijft tot het hogere btw-tarief. De verhoging gaat in op de eerste van de maand die volgt op de ontvangst van de verklaring in tekstvorm (§ 126b BGB).
4.2. Terugboekingskosten
Het lid is verplicht deel te nemen aan de SEPA-automatische incassoprocedure en zal hiervoor een schriftelijke machtiging voor automatische incasso afgeven aan DIE FITNESSBOX GmbH. Bovendien moet het lid ervoor zorgen dat zijn rekening op het moment van debitering over het benodigde saldo beschikt. Als afschrijving niet mogelijk is, zijn de daaruit voortvloeiende kosten plus administratiekosten voor rekening van het lid. Maandelijkse betalingen via automatische incasso of overschrijving zijn niet mogelijk.
4.3. Late betaling
Als het lid verwijtbaar achterstallig is met meer dan 2 maandelijkse bijdragen, zijn de volledige bijdragen onmiddellijk opeisbaar bij het eerstvolgende mogelijke einde van het contract. DIE FITNESSBOX GmbH behoudt zich het recht voor vertragingskosten bij het lid in rekening te brengen. Hieronder vallen ook de kosten van een passende gerechtelijke vervolging.
4.4. Bijkomende kosten
De contributie is exclusief de betaling voor het gebruik van extra aangeboden producten en diensten. Het permanent achterwege laten van extra diensten waarvoor een vergoeding geldt, wijzigingen in inclusieve serviceaanbiedingen of beperking van hun gebruiksduur op een redelijke manier geven de houder geen recht op buitengewone beëindiging van het lidmaatschap. Het gebruik van aanvullende diensten wordt beperkt tot een niveau dat niet schadelijk is voor de gezondheid.
5. DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP EN BEËINDIGING
Na de overeengekomen initiële looptijd wordt het contract met één maand verlengd indien niet door het lid of de studio wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden voor de betreffende opzegtermijn. Daarna kan het contract door beide partijen te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
Een maandlidmaatschap is te allen tijde opzegbaar met een opzegtermijn van één maand tot het einde van de maand.
De opzegging van het lid moet worden aangevraagd in de "DIE FITNESSBOX" app. Als het voor het lid om gewichtige redenen niet mogelijk is om via de app op te zeggen, moet de opzegging schriftelijk per brief of e-mail worden gemeld, met vermelding van het lidmaatschapsnummer van DIE FITNESSBOX GmbH.
DIE FITNESSBOX GmbH kan het lidmaatschap zonder opzegtermijn beëindigen als meer dan twee maandelijkse betalingen worden uitgesteld, als de huisregels worden overtreden of als illegale middelen (dopingmiddelen) worden gebruikt.
6. OPSCHORTING VAN HET LIDMAATSCHAP
Bij een lidmaatschap van 12 maanden en een lidmaatschap van 24 maanden heeft het lid de mogelijkheid om het lidmaatschap te laten pauzeren. De onderbreking kan in totaal maximaal drie maanden per contractjaar bedragen en is alleen mogelijk voor volledige kalendermaanden. Tijdens de pauze is het lid vrijgesteld van het betalen van de maandelijkse contributie. De pauze moet minstens 15 dagen voor aanvang van de eerste maand van de pauze worden aangevraagd binnen de "DIE FITNESSBOX" APP. Een rustperiode treedt in als de studio instemt met het verzoek. De studio is vrij om te beslissen of en in hoeverre een aanvraag voor rusttijd wordt gehonoreerd. Het lidmaatschap wordt verlengd met de periode van de pauze. Een buitengewoon recht op beëindiging blijft onaangetast.
7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Voor het zoekraken of beschadigen van meegebrachte kleding, kostbaarheden en geld wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, tenzij het verlies of de beschadiging te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de studio.
De studio is niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid. Dit is niet van toepassing op schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid of de schending van wezenlijke contractuele verplichtingen die gebaseerd zijn op nalatig plichtsverzuim door de studio of een plaatsvervangende agent. Belangrijke contractuele verplichtingen zijn die waarvan de nakoming de correcte uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen.
8. PRIVACY
Alle gegevensbeschermingsverklaringen en informatie worden geregeld in de gegevensbeschermingsverklaring, die uitdrukkelijk deel uitmaakt van deze overeenkomst. De informatie over gegevensbescherming kan op elk moment worden bekeken in de app "DIE FITNESSBOX".
9. VIDEOBEWAKING
DE FITNESSBOX-studio's worden bewaakt met videocamera's in overeenstemming met alle vereisten van de federale wet op de gegevensbescherming.
10. SLOTBEPALINGEN
10.1. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden
DIE FITNESSBOX GmbH is gerechtigd deze algemene voorwaarden met ingang van de toekomst te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht wanneer DIE FITNESSBOX GmbH naar de wijzigingen verwijst, het lid kan kennis nemen van de wijzigingen en er geen bezwaar tegen maken binnen twee weken na ontvangst van de wijzigingsmelding. In geval van bezwaar heeft DIE FITNESSBOX GmbH het recht om de lidmaatschapsovereenkomst buitengewoon op te zeggen.
10.2. Verbod op verrekening
Het lid mag alleen onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen op de studio verrekenen.
10.3. Ongeldigheid van individuele bepalingen
Indien een of meer bepalingen van dit contract ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van het contract of de overige bepalingen ervan niet aan.
(vanaf 07/2022)
DIE FITNESSBOX GmbH
Detmolder Straße 98
33604 Bielefeld
GF: Thorsten Kalisch
HRB 43844 AG Bielefeld
Alle rechten voorbehouden DIE FITNESSBOX GmbH
Ben je nog geen lid?
Nu gratis testen!
Fitnessbox App
downloaden &
Proeftraining
regelen!